Những việc Doanh nghiệp
có thể làm tại COSM

Tạo thông báo tuyển dụng

Tạo và đăng thông báo tuyển dụng nguồn nhân lực người nước ngoài có kĩ năng đặc định. Có thể PR sức hút của công ty đến với nhiều nguồn nhân lực nước ngoài.

Đăng ký tham gia sự kiện

Có thể tự do đăng ký tham gia các sự kiện phù hợp và các buổi thuyết trình về chế độ

Xem các bài viết và video

Có thể xem các bài viết và video được giải thích một cách kỹ càng về chế độ kỹ năng đặc định cũng như cách làm việc của người lao động nước ngoài tại Nhật Bản.

Những việc Ứng viên
Có thể làm tại COSM

Đăng ký Profile

Có thể đăng ký sơ yếu lý lịch và quá trình làm việc của mình cũng như tải lên các loại tài liệu (file PDF sơ yếu lịch, chứng chỉ thi đậu các kì thi...)

Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Có thể xem thông tin chi tiết của các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn nhân lực người nước ngoài và đánh dấu vào mục yêu thích. Thông báo sẽ được gửi tới khi doanh nghiệp mà bạn đánh dấu yêu thích tổ chức những sự kiện phù hợp.

Điều chỉnh lịch phỏng vấn

Có thể điều chỉnh ngày giờ phỏng vấn với doanh nghiệp mà mình muốn làm việc

Đăng ký tham gia sự kiện

Có thể tự do đăng ký tham gia các sự kiện phù hợp và các buổi thuyết trình về chế độ

Xem các bài viết và video

Có thể xem các bài viết và video được giải thích một cách kỹ càng về chế độ kỹ năng đặc định, phong cách làm việc tại Nhật Bản cũng như những kiến thức cơ bản liên quan đến quốc gia này